Algemene voorwaarden

Het Digitaal Reizigerspanel 'Praat mee over het OV' wordt in opdracht van OV-bureau Groningen Drenthe beheerd door Moventem.

Hieronder worden de rechten en plichten van jou als panellid van het Digitaal Reizigerspanel 'Praat mee over het OV' (hierna te noemen: het Digitaal Reizigerspanel) stap voor stap beschreven.

Door je te registeren ga je akkoord met de volgende punten:

Artikel 1: in het kort

1.1 Het Digitaal Reizigerspanel is een onderzoekspanel waaraan je gratis kunt deelnemen. De deelnemer heeft ten aanzien van het onderzoekspanel geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden.
1.2 Je spaart in de vorm van OV-tjes.
1.3 Bij een saldo van 500 OV-tjes (€ 5,00) kun je een uitbetaling aanvragen.

Artikel 2: Wanneer kun je deelnemen?

2.1 Je kunt lid worden van het Digitaal Reizigerspanel wanneer je ouder bent dan 16 jaar, woonachtig bent in Nederland en regelmatig gebruik maakt van het openbaar vervoer in Groningen en/of Drenthe.
2.2 De toewijzing van OV-tjes is persoonsgebonden. OV-tjes zijn niet overdraagbaar aan anderen, ook niet in geval van overlijden.
2.3 Indien er meerdere accounts binnen één huishouden worden gehanteerd, zal streng gecontroleerd worden op het apart beheren van deze accounts. Daarnaast mogen er geen overeenkomsten zijn tussen deze accounts. Indien wij constateren dat deze voorwaarden worden overtreden, zullen wij de accounts blokkeren.

Artikel 3: Wetgeving

3.1 Moventem is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de MOA. Met het Fair Data Keurmerk tonen wij aan dat we op een verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.
3.2 Moventem voldoet bij de uitvoering van haar activiteiten tevens aan de Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek, zoals gepubliceerd in januari 2008 door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (European Society for Opinion and Marketing Research; ESOMAR) en de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
3.3 Het reizigerspanel wordt beheerd conform de in artikel 3.1 en 3.2 genoemde codes, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verwijzen je graag naar onze Privacyverklaring, waarin staat hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat wij doen om jouw privacy te beschermen.

Artikel 4: Registreren / Lid worden

4.1 Bij het registreren moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld.
4.2 Er mag maar één keer worden geregistreerd per persoon.
4.3 Als de gegevens veranderen, dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of een ander woonadres). Je kunt jouw persoonsgegevens zelf wijzigen door in te loggen op jouw persoonlijke pagina.
4.4 Alle gegevens die aan je worden gevraagd moeten worden ingevuld.
4.5 Meld je alleen aan als je daadwerkelijk geïnteresseerd bent.
4.6 Zorg dat jouw e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien wij meer dan 5 keer een melding krijgen dat jouw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce) dan worden er geen mails meer naar je gestuurd en dien je eerst een nieuw e-mailadres op te geven alvorens je weer kunt inloggen.

Artikel 5: Andere personen lid maken

5.1 Ieder lid heeft een eigen unieke link waarmee ze anderen lid kunnen maken van het Digitaal Reizigerspanel. Er kunnen alleen OV-tjes voor het aanmelden van nieuwe leden worden uitgekeerd, indien deze link wordt gebruikt. Leden ontvangen een vergoeding van 100 OV-tjes per goedgekeurd lid.
5.2 Het aanmaken van nieuwe leden mag niet gebeuren onder dwang.
5.3 Er mag één aanmelding per IP-adres plaatsvinden. Overige aanmeldingen via hetzelfde IP-adres of hetzelfde woonadres worden niet beloond.
5.4 Personen mogen niet beloond worden voor het aanmelden. Onder belonen wordt verstaan het geven van credits, geld etc..
5.5 Alleen als aangemelde leden volledig aan de voorwaarden voldoen en hun e-mailadres bevestigen, ontvang je een aanmeldbonus van 100 OV-tjes.
5.6 Aangemelde leden dienen actief deel te nemen aan het reizigerspanel om de vergoeding van 100 OV-tjes te behouden. Wanneer een aangemeld lid zich afmeldt en niet actief is geweest, zal de aanmeldbonus ingenomen worden.
5.7 Het is niet toegestaan aanmeldingen namens anderen te doen. Iedereen dient zichzelf aan te melden, de gegevens naar waarheid in te vullen en hun account te bevestigen.
5.8 Regelmatig vinden er controles plaats op de geldigheid van de aanmeldingen. Mochten aangemelde leden niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, dan is Moventem gerechtigd de aanmeldbonus (welke je ontvangen hebt voor de leden die niet aan de voorwaarden voldoen) in te nemen.

Artikel 6: Uitnodigingen voor onderzoek ontvangen

6.1 Door je te registreren geef je toestemming e-mails van het Digitaal Reizigerspanel te ontvangen. Dit aantal varieert van 0 tot maximaal 5 mails per week.
6.2 E-mails zijn in sommige gevallen gericht op doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat je minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.
6.3 Er mag/kan niet twee keer hetzelfde e-mailadres worden opgegeven.
6.4 De vragenlijsten blijven doorgaans twee weken geldig. Na sluitingsdatum kunnen er geen OV-tjes meer worden verdiend voor het meedoen aan onderzoek.

Artikel 7: Aanmelden

7.1 Je dient je alleen aan te melden indien je daadwerkelijk geïnteresseerd bent in lidmaatschap van het Digitaal Reizigespanel. Indien geconstateerd wordt dat je een onjuiste of valse aanmelding doet, dan wordt jouw account ingenomen en ben je alle opgebouwde OV-tjes kwijt.

Artikel 8: Uitbetalingen

8.1 Indien je een saldo van minimaal 200 OV-tjes hebt bereikt, dan kun je een uitbetaling aanvragen.
8.2 Pas bij een saldo van 200 OV-tjes vertegenwoordigen deze een daadwerkelijke tegenwaarde in euro’s, te weten € 5,00 per 500 OV-tjes. Tot 500 OV-tjes vertegenwoordigen de OV-tjes slechts een fictieve tegenwaarde in euro’s.
8.3 Uitbetalingen kunnen alleen aangevraagd worden indien het saldo 500 OV-tjes of meer bedraagt en in veelvouden van 500 OV-tjes. Het eventuele resterende saldo blijft in jouw account staan. Daarmee kun je doorsparen voor een volgende uitbetaling.

Artikel 9: Het verzamelen van persoonsgegevens

9.1 Persoonsgegevens worden alleen door het Digitaal Reizigerspanel gebruikt om je uit te nodigen voor deelname aan onderzoeken.
9.2 Jouw persoonsgegevens worden nooit en op geen enkele wijze teruggekoppeld richting OV-bureau Groningen Drenthe en de vervoerders, zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10: Beëindiging

10.1 Je kunt je op ieder gewenst moment afmelden voor deelname aan het Digitaal Reizigerspanel door in te loggen op www.pmovhov.nl en je vanuit daar uit te schrijven. Je ontvangt dan een mail ter bevestiging van jouw uitschrijving. Wanneer je deze bevestigt, dan ben je uitgeschreven van het Digitaal Reizigerspanel. Jouw gegevens worden verwijderd.
10.2 Na beëindiging kunnen geen OV-tjes meer op jouw account worden bij- of afgeschreven en worden alle bijgeschreven OV-tjes die in jouw account staan geannuleerd.
10.3 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval je in strijd met deze voorwaarden handelt, je misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan het reizigerspanel, of indien je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan het reizigerspanel, dan is Moventem gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, jouw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en jouw account en de daarop bijgeschreven OV-tjes te annuleren.

Artikel 11: Algemeen

11.1 Indien je zes maanden niet actief voor het Digitaal Reizigerspanel bezig bent (niet inloggen, geen e-mails lezen, geen mensen aanmelden etc.) kan jouw lidmaatschap automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd. De tot op dat moment op jouw account bijgeschreven OV-tjes kunnen worden geannuleerd en jouw account kan worden geannuleerd.
11.2 Moventem is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal je hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft je aan op de website van het Digitaal Reizigerspanel (www.pmohov.nl). Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit onderzoekspanel en deze algemene voorwaarden.
11.3 OV-bureau Groningen Drenthe en Moventem kunnen te allen tijde dit onderzoekspanel wijzigen, bijvoorbeeld het veranderen van de (geld)prijzen en het toewijzen van OV-tjes.
11.4 Mocht je het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan dien je jezelf af te melden. Door lid te blijven ga je automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.
11.5 Bij tegenvallende resultaten behouden OV-bureau Groningen Drenthe en Moventem zich het recht voor te stoppen met het Digitaal Reizigerspanel. Als je 500 OV-tjes of een veelvoud aan OV-tjes hebt, dan heb je nog één maand de tijd om een uitbetaling aan te vragen, nadat op duidelijke wijze door OV-bureau Groningen Drenthe of Moventem aan de deelnemers kenbaar is gemaakt dat het reizigerspanel wordt beëindigd.
11.6 Je bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van inkomsten welke via het Digitaal Reizigerspanel verdiend worden bij de belastingdienst.
11.7 Kijk ook bij contact en veel gestelde vragen voor nog meer informatie.

Artikel 12: Slot

12.1 Bij fraude en / of overtreding van de hierboven genoemde regels, worden de OV-tjes ingenomen en wordt jouw account verwijderd. Indien noodzakelijk, worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Tevens wordt jouw toegang tot het Digitaal Reizigerspanel geblokkeerd en heb je geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.
12.2 Als lid kun je geen aanspraak maken op de eventueel door het reizigerspanel gemaakte fouten. Beide partijen zijn erbij gebaat dat dit door jou als lid wel bij het Digitaal Reizigerspanel gemeld wordt. Dit wordt alsnog door het Digitaal Reizigerspanel in alle redelijkheid opgelost.
12.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die OV-bureau Groningen Drenthe en Moventem besteed hebben aan het Digitaal Reizigerspanel en bijbehorende service, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Jouw klacht kun je via de website www.pmovhov.nl aan ons kenbaar maken.
12.4 Er mag geen ongewenste e-mail naar andere mensen worden gestuurd, of op een andere manier waarbij iemand over het Digitaal Reizigerspanel leest, terwijl je deze persoon niet kent, of de persoon er niet om gevraagd heeft. Als dit gebeurt, wordt jouw lidmaatschap beëindigd.
12.5 Het plaatsen van ongevraagde berichten of verzenden van berichten zonder de vereiste toestemming wordt gezien als SPAM.
12.6 OV-bureau Groningen Drenthe en Moventem kunnen geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan het reizigerspanel. Indien je vermoedt, dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er een foutieve bij- of afschrijving van OV-tjes heeft plaatsgevonden, dan ben je verplicht dit te melden aan Moventem.
12.7 Wanneer je onterecht verkregen OV-tjes inwisselt, dan ben je verplicht een schadevergoeding aan Moventem te betalen ter hoogte van de waarde van de uitgekeerde geldbedragen.